Verklaring inzake moderne slavernij

Verklaring inzake moderne slavernij

Beleid inzake moderne slavernij

 Inleiding

In deze verklaring worden de maatregelen uiteengezet die Hozelock neemt om inzicht te verwerven in alle potentiële risico’s van moderne slavernij in verband met zijn activiteiten en om stappen te ondernemen die moeten waarborgen dat er in zijn eigen activiteiten en in zijn toeleveringsketens geen sprake is van slavernij of mensenhandel. Deze verklaring heeft betrekking op acties en activiteiten in het begrotingsjaar van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019.

De onderneming erkent dat zij de verantwoordelijkheid heeft om slavernij en mensenhandel krachtig aan te pakken.

De onderneming zet zich er absoluut voor in om slavernij en mensenhandel in haar bedrijfsactiviteiten te voorkomen en om ervoor te zorgen dat haar toeleveringsketens vrij zijn van slavernij en mensenhandel.

 Beleidsverklaring

Moderne slavernij is een misdaad en een schending van de fundamentele mensenrechten. Het neemt verschillende vormen aan, zoals slavernij, dienstbaarheid, dwangarbeid en mensenhandel, die alle gemeen hebben dat iemand een persoon van zijn vrijheid berooft om hem uit te buiten voor persoonlijk of commercieel gewin. Wij tolereren geen enkele vorm van moderne slavernij en wij verbinden ons ertoe ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties en doeltreffende systemen en controles in te voeren en te handhaven om ervoor te zorgen dat er in onze eigen onderneming of in onze toeleveringsketens geen sprake is van moderne slavernij.

Wij verbinden ons er ook toe te zorgen voor transparantie in onze eigen activiteiten en in onze aanpak van moderne slavernij in onze toeleveringsketens, in overeenstemming met onze openbaarmakingsverplichtingen krachtens de Modern Slavery Act 2015. Wij verwachten dezelfde hoge normen van al onze contractanten, leveranciers en andere zakenpartners, en als onderdeel van onze contractprocedures nemen wij specifieke verbodsbepalingen op tegen het gebruik van dwangarbeid, verplichte arbeid of mensenhandel, of tegen iedereen die in slavernij of dienstbaarheid wordt gehouden, ongeacht of het om volwassenen of kinderen gaat, en wij verwachten dat onze leveranciers hun eigen leveranciers aan dezelfde hoge normen zullen houden.

Dit beleid is van toepassing op iedereen die in welke hoedanigheid dan ook voor of namens ons werkzaam is, met inbegrip van werknemers op alle niveaus; directeuren, medewerkers, uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers, stagiaires, agenten, aannemers, externe consultants, vertegenwoordigers van derden en zakelijke partners.

Dit beleid maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst van een werknemer en wij kunnen het te allen tijde wijzigen.

 Verantwoordelijkheid voor het beleid

Ons International Leadership Team heeft de algehele verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat dit beleid in overeenstemming is met onze wettelijke en ethische verplichtingen, en dat iedereen die onder onze controle staat, het beleid naleeft.

De directeur van onze inkoopafdeling heeft de primaire en dagelijkse verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid, het toezicht op het gebruik en de doeltreffendheid ervan, het behandelen van eventuele vragen erover, en het auditen van de interne controlesystemen en procedures om ervoor te zorgen dat zij doeltreffend zijn in de strijd tegen moderne slavernij.

Lijnmanagers op alle niveaus moeten ervoor zorgen dat degenen die aan hen rapporteren dit beleid begrijpen en naleven, en dat zij een passende en regelmatige opleiding krijgen over dit beleid en over het vraagstuk van moderne slavernij in de toeleveringsketens.

Relevant beleid

|De onderneming hanteert de volgende beleidslijnen die haar aanpak beschrijven van de identificatie van de risico’s van moderne slavernij en de stappen die moeten worden ondernomen om slavernij en mensenhandel in haar activiteiten te voorkomen:

Beleid inzake klokkenluiders

Het bedrijf moedigt al zijn werknemers, klanten en andere zakenpartners aan om elke bezorgdheid in verband met de directe activiteiten, of de toeleveringsketens van het bedrijf te melden. Dit omvat alle omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een verhoogd risico op slavernij of mensenhandel. De klokkenluidersprocedure van de onderneming is zo opgezet dat werknemers gemakkelijk en zonder angst voor represailles hun onthullingen kunnen doen. Werknemers, klanten of anderen die zich zorgen maken, kunnen een exemplaar van ons klokkenluidersbeleid en meldingsformulier aanvragen.

Gedragscode voor leveranciers

De onderneming ziet erop toe dat haar leveranciers de hoogste ethische normen in acht nemen. Leveranciers moeten aantonen dat zij waar nodig voor veilige arbeidsomstandigheden zorgen, werknemers met waardigheid en respect behandelen en bij de inzet van arbeidskrachten ethisch en binnen de wet handelen. Het bedrijf werkt samen met leveranciers om ervoor te zorgen dat zij aan de normen van de code voldoen en de arbeidsomstandigheden van hun werknemers verbeteren. Ernstige schendingen van de gedragscode voor leveranciers van de onderneming zullen echter leiden tot de beëindiging van de zakenrelatie.

Wervingsbeleid

Het bedrijf maakt alleen gebruik van gespecificeerde, gerenommeerde uitzendbureaus om arbeidskrachten te werven en controleert altijd de praktijken van elk nieuw bedrijf dat het inzet voordat het werknemers van dat bedrijf accepteert.

Naleving van het beleid

U moet ervoor zorgen dat u dit beleid leest, begrijpt en naleeft.

Het voorkomen, opsporen en rapporteren van moderne slavernij in onderdelen van onze activiteiten of toeleveringsketens is de verantwoordelijkheid van iedereen die voor ons werkt of onder onze controle staat. U dient elke activiteit te vermijden die kan leiden tot, of de indruk kan wekken van, een inbreuk op dit beleid.

U moet uw manager zo snel mogelijk op de hoogte brengen als u denkt of vermoedt dat er een voorval in strijd met dit beleid heeft plaatsgevonden, of in de toekomst kan plaatsvinden.

U wordt aangemoedigd om in een zo vroeg mogelijk stadium melding te maken van kwesties of vermoedens van moderne slavernij in alle delen van onze onderneming of toeleveringsketens van alle leveranciersniveaus.

Als u denkt of vermoedt dat een inbreuk op dit beleid heeft plaatsgevonden of kan plaatsvinden, moet u uw manager daarvan op de hoogte brengen of dit zo snel mogelijk melden overeenkomstig ons klokkenluidersbeleid.

Als u niet zeker weet of een bepaalde handeling, de behandeling van werknemers meer in het algemeen, of hun arbeidsomstandigheden binnen een van de niveaus van onze toeleveringsketens een van de verschillende vormen van moderne slavernij is, bespreek dit dan met uw manager of de HR-afdeling.

Wij streven ernaar openheid aan te moedigen en zullen iedereen steunen die in het kader van dit beleid te goeder trouw oprechte bezorgdheid aan de orde stelt, zelfs als deze onjuist blijkt te zijn. Wij verbinden ons ertoe niemand te benadelen die te goeder trouw melding maakt van een vermoeden dat moderne slavernij, in welke vorm dan ook, plaatsvindt of kan plaatsvinden in een onderdeel van onze eigen onderneming of in een van onze toeleveringsketens. Schadelijke behandeling omvat ontslag, disciplinaire maatregelen, bedreigingen of andere ongunstige behandeling in verband met het uiten van een bezorgdheid. Als u denkt dat u het slachtoffer bent geworden van een dergelijke behandeling, dient u de personeelsafdeling hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als de zaak niet wordt opgelost, en u bent een werknemer, dient u dit formeel aan de orde te stellen via onze klachtenprocedure.

Communicatie en bekendheid van dit beleid

Training inzake dit beleid en over het risico dat ons bedrijf loopt door moderne slavernij in zijn toeleveringsketens, maakt deel uit van de introductieprocedure voor iedereen die voor ons werkt, en indien nodig zal hierin regelmatig training worden gegeven.

Onze nultolerantiebenadering van moderne slavernij moet aan alle leveranciers, aannemers en zakenpartners worden meegedeeld bij aanvang van onze zakenrelatie met hen en daarna op passende wijze worden versterkt.

Inbreuk op dit beleid

Elke werknemer die dit beleid overtreedt, krijgt te maken met disciplinaire maatregelen, die kunnen leiden tot ontslag wegens wangedrag of grove nalatigheid.

Wij kunnen onze relatie met andere personen en organisaties die namens ons werken, beëindigen indien zij dit beleid schenden.