Privacybeleid

Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbeleid

Hozelock Limited wil uw privacy respecteren en uw persoonlijke informatie beschermen.

 • Wij zijn transparant over de informatie die wij verzamelen en over wat wij ermee doen.
 • Wij zullen de informatie die u ons geeft gebruiken voor de doeleinden die in ons Privacybeleid worden beschreven, waaronder het leveren van de diensten die u hebt aangevraagd en het verbeteren van uw ervaring met Hozelock Limited.
 • Als u ons meedeelt dat u geen marketingberichten meer wenst te ontvangen, stoppen wij met het verzenden ervan.
 • Wij treffen maatregelen om uw informatie te beschermen en veilig te houden.
 • Wij respecteren uw rechten inzake gegevensbescherming en streven ernaar u controle te geven over uw eigen informatie.

Ons volledige Privacybeleid vindt u hieronder. Hierin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken. In dit Privacybeleid leggen we uitgebreider uit welke typen persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze verzamelen, waar we deze mogelijk voor gebruiken en met wie we deze mogelijk delen.

Binnen het Privacybeleid vindt u enkele specifieke voorbeelden van redenen en manieren waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken. Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u contant met ons opnemen door een e-mail te sturen naar DPCO@Hozelock.com.

Zonder afbreuk te doen aan uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, vormen de bovenstaande bepalingen en het Privacybeleid geen contractuele overeenkomst en maken ook geen deel uit van uw contract met ons.

Volledig gegevensprivacybeleid

Beheerder van persoonsgegevens

Alle persoonlijke informatie die door Hozelock Limited wordt verwerkt in verband met dit Privacybeleid, wordt ook beheerd door Hozelock Limited, die wordt beschouwd als de ‘gegevensbeheerder’ van uw persoonlijke informatie onder de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Ons adres is: Data Protection Officer, Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB, Verenigd Koninkrijk.

Wat bedoelen we met persoonlijke informatie?

Met persoonlijke informatie bedoelen we gegevens waaruit uw identiteit blijkt of die kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres en contactgegevens. Ook informatie over de manier waarop u onze websites en mobiele apps gebruikt kan hieronder vallen.

Wanneer is dit beleid van toepassing?

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie over u die wij verzamelen, gebruiken en op enige andere manier verwerken in verband met uw relatie met ons als klant of potentiële klant, bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van onze andere diensten, onze websites of mobiele apps gebruikt of contact opneemt met onze klantenservice.

Hoe kunnen we uw persoonlijke informatie veilig houden?

Wij zien er nauwlettend op toe dat we de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, goed beschermen. In ons IT-beveiligingsbeleid kunt u uitgebreider lezen hoe we dit doen.

Wanneer verzamelen we persoonlijke informatie over u?

We verzamelen persoonlijke informatie over u elke keer dat u onze diensten gebruikt (inclusief onze website of mobiele apps), per e-mail met ons communiceert of onze klantenservice raadpleegt.

Welke typen persoonlijke informatie verzamelen en bewaren we?

We verzamelen persoonlijke informatie in de volgende categorieën:

 • Informatie die u verstrekt zodat Hozelock Limited een dienst aan u kan leveren waar u ons om hebt gevraagd.
 • Informatie over de diensten die we in het verleden aan u hebben geleverd.
 • Informatie over uw online-registratie en andere interacties.
 • Informatie over uw gebruik van onze websites en mobiele apps.
 • Informatie over uw apparaat en locatie als u onze website hebt bezocht – bijvoorbeeld uw IP-adres. (Een IP-adres (kort voor ‘internetprotocoladres’) is een numerieke code die fungeert als unieke identificatie van uw computer of ander apparaat; u kunt deze uitschakelen vanaf uw apparaat)

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke informatie?

We gebruiken uw persoonlijke informatie hoofdzakelijk voor de volgende doeleinden:

 • Voor het verlenen en leveren van de diensten waar u om hebt gevraagd.
 • Voor analyses en marktonderzoek.
 • Voor marketingdoeleinden (inclusief online-advertenties) en om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Hozelock Limited.
 • Voor het verbeteren van onze producten en diensten.

Wanneer ontvangt u marketingberichten van ons?

Wanneer we informatie rechtstreeks van u verzamelen, vragen we u of u marketingberichten van ons wenst te ontvangen. U kunt erop vertrouwen dat we uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen. We respecteren uw keuze wat betreft de communicatie die u wenst te ontvangen en de manier waarop u deze wenst te ontvangen.

Hoe kunt u wijzigen welke marketingberichten u ontvangt en hoe vaak u deze ontvangt?

Als u niet langer marketingberichten wenst te ontvangen, kunt u dit op elk gewenst moment aan ons melden door een e-mail te sturen naar DPCO@Hozelock.com.

Bovendien bevat elk marketingbericht dat we per e-mail verzenden ook een afmeldoptie die u kunt gebruiken om de ontvangst van verdere marketingmails stop te zetten.

We streven ernaar verzoeken om niet langer marketingberichten te ontvangen binnen 21 werkdagen na ontvangst te verwerken. Het is echter mogelijk dat u in de periode voorafgaand aan die wijziging nog enkele berichten ontvangt.

Als u ons vraagt het toezenden van marketingberichten stop te zetten, bewaren we uw persoonlijke informatie om te kunnen aangeven dat u geen marketingberichten wenst te ontvangen.

Wat is onze rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonlijke informatie?

Hozelock Limited verwerkt uw persoonlijke informatie uitsluitend wanneer we daarvoor een rechtsgrondslag hebben. Deze rechtsgrondslag is afhankelijk van de redenen waarom Hozelock Limited uw informatie heeft verzameld en moet gebruiken. Onder de gegevensbeschermingswetten van de EU en het VK is de rechtsgrondslag in bijna alle gevallen als volgt:

 • Omdat we uw informatie nodig hebben om uw verzoek te kunnen verwerken.
 • Omdat het in het rechtmatige belang van Hozelock Limited als wederverkoper aan consumenten is om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor het voeren en verbeteren van ons bedrijf.
 • Omdat Hozelock Limited uw persoonlijke informatie moet gebruiken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Omdat u Hozelock Limited toestemming hebt gegeven om uw informatie te gebruiken voor een specifiek doel.

Meer informatie over elke rechtsgrondslag vindt u hieronder.

Als de verwerking van uw gegevens onderhevig is aan andere wetten, is de grondslag voor gegevensverwerking mogelijk anders dan hierboven vermeld. In al die gevallen is de verwerking dan mogelijk gebaseerd op uw goedkeuring hiervan.

Hoe lang bewaren we persoonlijke informatie?

We bewaren uw informatie zo lang als we deze nodig hebben voor het doeleinde waarvoor de informatie wordt verwerkt. Wanneer u bijvoorbeeld reageert op een marketingcampagne, bewaren we de informatie gedurende een periode dat we die campagne kunnen voeren.

We beoordelen de informatie die we in bezit hebben regelmatig en verwijderen deze op veilige wijze wanneer er niet langer een wettelijke, zakelijke of klantgerelateerde noodzaak is om deze te bewaren. In sommige gevallen zullen we de informatie anonimiseren. Als u niet langer als klant met ons communiceert, verwijderen of anonimiseren we uw informatie na 2 jaar.

Rechtmatige belangen

Als wederverkoper aan consumenten heeft Hozelock Limited een rechtmatig zakelijk belang om verzamelde persoonlijke informatie te gebruiken om een effectieve service te bieden en ons bedrijf te voeren.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

In bepaalde situaties is Hozelock Limited voor de naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen verplicht tot het gebruik van uw persoonlijke informatie.

Vitale belangen van u of een andere persoon beschermen

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we uw persoonlijke informatie mogelijk moeten gebruiken om de vitale belangen van u of een andere persoon te beschermen.

Toestemming

We kunnen uw persoonlijke informatie eventueel ook verzamelen en gebruiken wanneer u ons hiervoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming voor marketingberichten, kunt u uw toestemming voor dergelijke verwerking op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar DPCO@Hozelock.com.

Als u uw volledige toestemming intrekt, kan dit in sommige gevallen echter betekenen dat we de diensten die u van ons hebt gevraagd, geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen leveren.

Met wie delen we uw persoonlijke informatie?

Hozelock Limited verkoopt persoonlijke informatie niet aan derde partijen en brengt gegevens ook niet over naar locaties buiten de EU.

Een kopie van uw persoonlijke informatie opvragen

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming mag u een kopie opvragen van alle persoonlijke gegevens die Hozelock Limited over u bewaart. Er zijn geen kosten verbonden aan een dergelijk verzoek.

U moet het verzoek schriftelijk indienen en het moet de volgende informatie bevatten:

 • Uw naam en postadres.
 • Details van uw verzoek.
 • Eventuele details die ons kunnen helpen de informatie te vinden waarop het verzoek betrekking heeft.

Verder dient u het volgende te verstrekken:

 • Een fotokopie van uw paspoort, zodat we uw identiteit kunnen controleren.
 • Uw handtekening en de datum van het verzoek.
 • Als u het verzoek indient namens iemand anders, is een ondertekende toestemmingsverklaring van die persoon vereist.

Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar: Data Protection Officer, Hozelock Limited, Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB, Verenigd Koninkrijk

Wat zijn uw wettelijke rechten in verband met de persoonlijke informatie die we over u bewaren?

Onder de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Reacties op de uitoefening van uw rechten ontvangt u binnen één maand. Doorgaans zijn er geen kosten verbonden aan dergelijke verzoeken. Als uw verzoek bijzonder complex van aard is, verlengen we de reactietermijn mogelijk naar drie maanden. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we u daar altijd over informeren.

We verwerken alle verzoeken conform de toepasselijke wetgeving. Afhankelijk van het recht dat u wilt uitoefenen en de aard van de betreffende persoonlijke informatie kunnen er echter juridische redenen zijn waarom we niet kunnen voorzien in uw verzoek. Hieronder vindt u nadere uitleg over die rechten en de uitzonderingen erop.

Meer informatie over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in de onderstaande sectie ‘Hoe kunt u uw wettelijke rechten uitoefenen en veranderen hoe we uw gegevens gebruiken?’.

U hebt onder andere de volgende rechten:

 1. U kunt ons vragen om te stoppen met het toezenden van marketingberichten. Als u wilt weten hoe u uw toestemming voor marketingberichten kunt veranderen, raadpleegt u ‘Hoe kunt u wijzigen welke marketingberichten u ontvangt en hoe vaak u deze ontvangt?’ onder ‘Wanneer ontvangt u marketingberichten van ons?’. Als u dit doet, kunnen we u geen marketingberichten meer toesturen.
 2. U kunt ons vragen te stoppen met het gebruik van uw persoonlijke informatie wanneer we dit doen krachtens rechtmatige belangen (zie de sectie ‘Wat is onze rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonlijke informatie?’), tenzij dit gebruik nodig is voor de afhandeling van rechtsvorderingen of we andere dwingende legitieme gronden hebben die zwaarder wegen dan uw rechten.
 3. U kunt ons vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, inclusief analyses voor gerichte marketing (inclusief online-advertenties).
 4. U mag de persoonlijke informatie inzien die we over u bewaren.
  Er zijn enkele beperkte uitzonderingen op dit recht, bijvoorbeeld voor informatie met betrekking tot andere personen die geen toestemming hebben gegeven voor de bekendmaking van hun informatie en informatie die wettelijk beschermd is. In de sectie ‘Toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie’ onder ‘Hoe kunt u uw wettelijke rechten uitoefenen en veranderen hoe we uw gegevens gebruiken?’ vindt u meer informatie hierover.
 5. Als uw persoonlijke informatie onnauwkeurig is, kunt u ons vragen deze te corrigeren (het ‘recht op correctie’) door een e-mail te sturen naar DPCO@Hozelock.com waarin u beschrijft welke actie er moet worden ondernomen.
 6. U kunt ons vragen persoonlijke informatie waaruit uw identiteit blijkt te wissen (of vergeten).

Hiertoe verwijderen we de informatie waaruit uw identiteit blijkt uit de gegevens in onze actieve systemen (‘anonimiseren’). We bewaren echter nog 2 jaar een afzonderlijke en beperkte kopie van de informatie waaruit uw identiteit blijkt. Dit doen we om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot wetshandhavingsinstanties, nationale overheden en gerechtelijke procedures.

Overwegingen:

 • In sommige gevallen kan dit betekenen dat we de diensten die u van ons hebt gevraagd, geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen leveren.
 • We kunnen uw persoonlijke informatie niet wissen als blijkt dat u nog een niet-afgehandelde klacht bij ons hebt of we in het verleden een klacht van u hebben ontvangen.

Hoe kunt u uw wettelijke rechten uitoefenen en veranderen hoe we uw gegevens gebruiken?

Als u wilt veranderen hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, stuurt u een e-mail naar DPCO@Hozelock.com. We vragen u dan om wat meer informatie waaruit uw identiteit blijkt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om uw verzoek te verwerken. We verifiëren uw identiteit per e-mail voordat we uw verzoek verwerken.

Toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie

Als u een kopie van uw informatie wenst te ontvangen, kunt u een schriftelijk verzoek hiertoe indienen, waarin u de volgende informatie verstrekt:

 • Uw naam en postadres
 • Details van uw verzoek
 • Een fotokopie van uw paspoort, zodat we uw identiteit kunnen controleren
 • Uw handtekening en de datum van het verzoek
 • Als u het verzoek indient namens iemand anders, is een ondertekende toestemmingsverklaring van die persoon vereist

Eventuele details die ons kunnen helpen de informatie te vinden waarop het verzoek betrekking heeft.

Stuur dit verzoek naar: DPCO@Hozelock.com U kunt eventueel ook een verzoek indienen door te schrijven naar: Data Protection Officer, Hozelock Limited, Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB, Verenigd Koninkrijk

Hoe informeren we u over wijzigingen in dit Privacybeleid?

Wanneer we wijzigingen doorvoeren in dit Privacybeleid, brengen we u hiervan op de hoogte door de bijgewerkte versie te publiceren op www.hozelock.nl. We stellen al het mogelijke in het werk om uw privacy te beschermen en respecteren, en zullen dit blijven doen in alle toekomstige wijzigingen aan dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die we over u verwerken in verband met uw relatie met ons als klant of potentiële klant.

Hoe kunt u contact met ons opnemen en uw recht om een klacht in te dienen uitoefenen?

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer.

De Data Protection Officer voor Hozelock Limited is bereikbaar via DCPO@Hozelock.com.

We doen er alles aan om uw informatie op verantwoorde wijze te verwerken. Als u niet tevreden bent over de manier waarop we dit doen, neemt u contact op met de Data Protection Officer van Hozelock Limited. Deze zal dan nader ingaan op uw bezwaren.

We hopen dat we al uw mogelijke bezwaren kunnen wegnemen.

U bent echter gerechtigd om een klacht in te dienen bij het Britse controleorgaan voor gegevensbescherming, de Information Commissioner. Dit kan via:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Verenigd Koninkrijk