Garantieverklaring

GARANTIEVERKLARING

Garantiebepalingen en -voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, voldoet de garantie van een product aan de wettelijke minimumeisen van het land waarin het product wordt verkocht.

De voordelen die uit deze fabrieksgarantie voortvloeien vormen een aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen die de consument krachtens een wet kan doen gelden met betrekking tot de goederen waarop deze garantie betrekking heeft.

Hozelock verstrekt een fabrieksgarantie aan de eerste koper voor elk nieuw door Hozelock vervaardigd product dat door een erkende Hozelock-leverancier is verkocht. Deze garantie biedt de oorspronkelijke koper een garantie tegen fabricagefouten en/of defecte onderdelen gedurende de garantieperiode vanaf de datum van aankoop.

Verlengde garanties

De garantieperiode op geselecteerde Hozelock-producten kan onder de volgende voorwaarden worden verlengd:

  • Het product komt in aanmerking voor een verlengde garantie, die wordt aangegeven op de displayverpakking van het individuele product
  • Het Hozelock-product wordt door de eindgebruiker binnen 30 dagen na aankoop op de volgende wijze geregistreerd:
  • Online registratie op het webadres: https://spares.hozelock.com/guarantee
  • Als er geen internettoegang beschikbaar is, kan contact worden opgenomen met de klantenservice om uw verlengde garantieregistratie te activeren

 Aanspraak op garantie

Indien een door Hozelock geleverd product binnen de garantieperiode defect blijkt als gevolg van een fabricagefout en/of defecte onderdelen, zal Hozelock het product repareren of vervangen voor de consument op vertoon van het originele aankoopbewijs.

Let op: het registreren van uw product is geen bewijs van aankoop. Het originele aankoopbewijs is nodig om aanspraak te kunnen maken op garantie.

Geregistreerde eindgebruikers die tot redelijke tevredenheid van Hozelock aantonen dat het defect of de schade uitsluitend te wijten is aan de gebrekkige materialen of vakmanschap van Hozelock in de producten en niet het gevolg zijn van:

(a) slijtage of scheuren door normaal gebruik;

(b) elk onderhoud na levering door iemand anders dan degene die door Hozelock daartoe is gemachtigd;

(c) verkeerd gebruikt van het product of de producten of blootstelling aan verwaarlozing, bijvoorbeeld vorstschade, onjuiste of onvoldoende zorg, onvoorzichtigheid (waaronder vallen) of abnormale gebruiksomstandigheden;

(d) een ongeval waarbij het (de) product(en) betrokken is (zijn) geweest of een poging tot reparatie, wijziging of aanpassing of inspectie in het product zelf, behalve door of namens Hozelock of zoals goedgekeurd door Hozelock of in overeenstemming met de instructies van Hozelock;

e) het gebruik van (de) product(en) is (zijn) op een wijze die niet in overeenstemming is (zijn) met de juiste werkwijze en instructies of aanbevelingen van Hozelock, of

f) het gebruik van niet-originele reserveonderdelen of accessoires die op het (de) product(en) zijn gemonteerd;

(g) Let op: registratie van uw product is geen bewijs van aankoop. Het originele aankoopbewijs is nodig om aanspraak te kunnen maken op garantie;

Als het product defect blijkt te zijn en u aanspraak wilt maken op de garantie van de fabrikant, zal Hozelock het product op kosten van Hozelock repareren of vervangen, maar alle kosten die worden gemaakt om garantie te verkrijgen of service te verkrijgen zijn voor rekening van de consument, waaronder verzend- en afhandelingskosten, reiskosten, verloren tijd, en afhaal- en leveringskosten. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

Registreer uw garantie

Registeren

Controleer de garantieperiode voor uw product

Guarantee Periods